Jakie usługi świadczy psycholog?
Zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa zawód ten może wykonywać osoba, która spełnia łącznie kilka wymogów ? posiada dyplom magistra psychologii, ma pełną zdolność do czynności prawnych, posługuje się językiem polskim w stopniu minimum średnio-zaawansowanym, a także jest po stażu zawodowym odbytym pod opieką merytoryczną psychologa posiadającego prawo do wykonywania zawodu.

Celem działalności zawodowej psychologa jest niesienie pomocy ludziom mającym trudności życiowe i chcącym podnieść jakość swojego życia. Psycholog świadczy usługi psychologiczne takie jak: diagnozowanie, udzielanie pomocy psychologicznej, opiniowanie, wydawanie orzeczeń oraz prowadzenie psychoterapii. Pracą psychologa jest też prowadzenie badań naukowych, psychoedukacji oraz szkoleń z zakresu psychologicznego.

Diagnozowanie to złożony proces psychologiczny, na który składa się rozmowa, zebranie wywiadu, obserwacja pacjenta, przeprowadzenie testów psychologicznych, omówienie ich wyników oraz wystawienie opinii psychologicznej. Natomiast pomoc psychologiczna to szeroki zakres działań, takich jak interwencja kryzysowa, psychoedukacja i psychoterapia.